Điều khoản pháp lý

PrimeXBT cung cấp môi trường giao dịch minh bạch nhất và công khai chi tiết tất cả các điều khoản và điều kiện